آموج فرآیند

تعاریف و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای ارت و صاعقه گیر

استانداردهای ارت و صاعقه گیر

سیستم ارت و صاعقه گیر

 

صاعقه‌ یک‌ پدیده طبیعی‌ جوي است‌ و هیچ‌ وسیله‌ و روشی‌ وجود ندارد که‌ قادر باشد از تخلیه‌ صاعقه‌ جلوگیري نماید. برخورد مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ صاعقه‌ به‌ ساختمانها و انتقال جریان آن از طر یق‌ خطوط خدماتی‌ ورودي به‌ آنها می‌ تواند براي انسانها ، ساختمانها و محتویات باارزش آنها ، آسیب‌ زننده و خطرناك باشد ، پس‌ بکارگیري تمهیدات لازم براي حفاظت‌ در مقابل‌ صاعقه‌ و ایجاد شبکه‌ ارتینگ‌ مناسب‌ امري ضروري است‌.

مفاهیم‌ و تعاریف‌ فنی‌ :

 

جرقه‌ صاعقه‌ به‌ زمین‌ ( Lightning Flash to Earth) : 

تخلیه‌ بارالکتریکی‌ ابر به‌ زمین‌ است‌ که‌ منشأ جوي داشته‌ و شامل‌ یک‌ یا چند ضربه‌ می‌ باشد.

 

جرقه‌ پائین‌ رو (Downward Flash) :

یک‌ تخلیه‌ الکتریکی‌ که‌ از طرف ابر بسوي زمین‌ شکل‌ می‌ گیرد. یک‌ جرقه‌ پایین‌ رو از یک‌ ضربه‌ اولیه‌ کوتاه و چند ضربه‌ متعاقب‌ آن و یک‌ تخلیه‌ الکتریکی‌ بلندمدت تشکیل‌ شده است‌.

 

جرقه‌ بالارو (Upward Flash) : 

یک‌ تخلیه‌ الکتریکی‌ که‌ از طرف زمین‌ بسوي ابر شکل‌ می‌ گیرد. یک‌ جرقه‌ بالارو از یک‌ ضربه‌ اولیه‌ بلند به‌ تنهایی‌ و یا به‌همراه احتمالاً چندضربه‌ متعاقب‌ کوتاه و نیز یک‌ تخلیه‌ الکتریکی‌ بلندمدت تشکیل‌ شده است‌.

 

ضربه‌ صاعقه‌ (Lightning Stroke) : 

تخلیه‌ بارهاي الکتریکی‌ ابر و زمین‌ در هنگام برخورد جرقه‌ با زمین‌ را گویند.

 

ضربه‌ کوتاه (Short Stroke) : 

بخشی‌ از یک‌ جرقه‌ صاعقه‌ است‌ که‌ مربوط به‌ جریان ضربه‌ اي (Impulse) آن می‌ باشداین‌. جریان معمولاً کمتراز 2ms به‌ طول می‌ کشد.

 

 ضربه‌ بلند (Long Stroke) : 

بخشی‌ از یک‌ جرقه‌ صاعقه‌ است‌ که‌ مربوط به‌ جریان پیوسته‌ (Continuous) آن می‌ باشد. این‌ جریان بیش‌ از 2ms و کمتر از 1s به‌ درازا می‌ کشد.

 

ضربه‌ هاي چندگانه‌ (Multiple Stroke) :

تخلیه‌ جرقه‌ یی‌ شامل‌ سه‌ تا چهار ضربه‌ که‌ معمولاً فواصل‌ آنها حدود 50ms می‌ باشد

نقطه‌ برخورد (Point of Stroke)

نقطه‌ ای از زمین‌ و یا یک‌ سازه مرتفع‌ (ساختمان ، درخت‌ ، میله‌ و دکلها) که‌ صاعقه‌ با آن برخورد می‌ کند.

جریان صاعقه‌ (Lightning Current) :

 جریانی‌ که‌ در نقطه‌ برخورد جاری می‌ شود.

پیشانی‌ موج جریان ضربه‌(Front Time of Short Stroke) T1 :

یک‌ مقدار مجازي که‌ بصورت 1.25 برابر فاصله‌ زمانی‌ میان رسیدن از 10% به‌ 90% قله‌ موج جریان تعریف‌ شده است‌.

زمان کاهش‌ موج به‌ نیمه‌ قله‌ جریان ضربه‌ (Time to half Value of Short Stroke) T2 :

فاصله‌ زمانی‌ میان شروع پیشانی‌ موج 10%) قله‌ موج) تا زمان کاهش‌ از قله‌ به‌ نیمه‌ موج ضربه‌ جریان ، راگویند.

بار تخلیه‌ شده ضربه‌ (Flash Charge – Q flash) انتگرال :

زمانی‌ جریان صاعقه‌ در بازه زمانی‌ وقوع موج ضربه‌ .

بار تخلیه‌ شده ضربه‌ کوتاه (Short Stroke Charge – Q short) : انتگرال زمانی‌ جریان صاعقه‌ در محدوده زمانی‌ بروز ضربه‌ کوتاه .

بار تخلیه‌ شده ضربه‌ بلند (Long Stroke Charge – Q long) : انتگرال زمانی‌ جریان صاعقه‌ در طول زمان یک‌ موج ضربه‌ بلند.

سازه مورد حفاظت‌ (Structure to be Protected) :

عبارتست‌ از سازه و یا تاسیساتی‌ که‌ براي حفاظت‌ آن ها در مقابل‌ اثرات ناشی‌ از برخورد صاعقه‌ ، یک‌ سیستم‌ حفاظتی‌ مناسب‌ پیش‌ بین‌ی می‌ شود.

خطوط خدماتی‌ مورد حفاظت‌ (Services to be Protected) :

عبارتست‌ از خطوط ورودي به‌ یک‌ ساختمان که‌ می‌ بایست‌ به‌ منظور حفاظت‌ آنها در مقابل‌ صاعقه‌ ، سیستم‌ حفاظتی‌ مناسب‌ تدارك دیده شود.

سیستم‌ الکتریکی‌ و الکترونیکی‌ (Electrical & Electronic System) :

عبارتست‌ از سیستم‌ هایی‌ که‌ شامل‌ تجهیزاتی‌ با تغذیه‌ فشار ضعیف‌ و یا تجهیزات الکترونیکی‌ حساس شامل‌ لوازم مخابراتی‌ ، کامپیوتر ، کنترل و ابزار دقیق‌ و سیستم‌ های رادیوئی‌ می‌ باشند.

صدمه‌ فیزیکی‌ (Physical Damage) : 

صدمه‌ به‌ سازه یا محتویات آن که‌ ناشی‌ از اثرات حرارتی‌ ، شیمیایی‌ ، مکانیکی‌ و انفجاری صاعقه‌ می‌ باشد.

ضربه‌ الکترومغناطیسی‌ صاعقه‌ (Lightning Electromagnetic Impulse – LEMP) : 

اثرات الکترومغناطیسی‌ ناشی‌ از تخلیه‌ جریان صاعقه‌ را گویند.

سیستم ارت و صاعقه گیر

منطقه‌ بندی سیستم‌ حفاظتی‌ در برابر صاعقه‌ (Lightning Protection Zone -LPZ) :

منطقه‌ ای که‌ شدت جریان میدان الکترومغناطیسی‌ ناشی‌ از تخلیه‌ جریان صاعقه‌ براي آن ، تعریف‌ شده است‌.

تراز سیستم‌ حفاظت‌ در مقابل‌ صاعقه‌ (Lightning Protection  Level – LPL) :

مجموعه‌ اي از مقادیر و متغیرهای جریان صاعقه‌ که‌ خرابیهای یک‌ صاعقه‌ را تعریف‌ می‌ کنند. تعیین‌ سطح‌ حفاظتی‌ مورد نیاز در مقابل‌ صاعقه‌ براي یک‌ ساختمان ، براساس این‌ مقادیر و متغیرها و به‌ منظور طراحی‌ سیستم‌ حفاظتی‌ بکارمی‌ رود.

سیستم‌ حفاظت‌ دربرابر صاعقه‌ (Lightning Protection System – LPS) :

یک‌ سیستم‌ کامل‌ حفاظتی‌ که‌ صدمات فیزیکی‌ ناشی‌ از برخورد صاعقه‌ به‌ یک‌ ساختمان و محتویات آن را کاهش‌ می‌ دهد. این‌ سیستم‌ شامل‌ حفاظت‌ داخلی‌ (Internal) و بیرونی‌ (External) می‌ شود.

سیستم‌ حفاظت‌ بیرونی‌ در مقابل‌ صاعقه‌ (External Lightning Protection system) :

بخشی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) است‌ که‌ شامل‌ پایانه‌ هوایی‌ ، هادیهای پائین‌ برنده جریان صاعقه‌ و پایانه‌ زمین‌ می‌ باشد ؛ این‌ اجزاء در خارج از ساختمان نصب‌ می‌ شوند.

سیستم‌ حفاظت‌ داخلی‌ در مقابل‌ صاعقه‌ (Internal Lightning Protection System) :

بخشی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) است‌ که‌ شامل‌ اجراي سیستم‌ هم‌ پتانسیل‌ درون فضاي موردحفاظت‌ باشد.

هم‌ پتانسیل‌ سازي در برابر صاعقه‌ (Lightning Equipotential Bonding) :

هم‌ بندي تاسیسات فلزي به‌ سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) را گویند که‌ به‌ منظور کاهش‌ ویا حذف اختلاف پتانسیل‌ ناشی‌

از عبور جریان صاعقه‌ ، انجام می‌ شود. این‌ هم‌ بندي توسط‌ اتصالات مستقیم‌ و یا از طریق‌ ارسترها صورت خواهد گرفت‌.

 

سیستم‌ حفاظت‌ در مقابل‌ صاعقه‌ ( (Lightning Protection System : 

عبارتست‌ از یک‌ سیستم‌ حفاظتی‌ کامل‌ ، بطوريکه‌ صدمات فیزیکی‌ ناشی‌ از برخورد مستقیم‌ صاعقه‌ را به‌ یک‌ ساختمان کاهش‌ داده و انسانها و تجهیزات داخلی‌ را نیز محفاظت‌ نماید . این‌ سیستم‌ شامل‌ حفاظت‌ بیرونی‌ و داخلی‌ می‌ باشد .

 

سیستم‌ حفاظت‌ بیرونی‌ ( External LPS) :

بخشی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) است‌ که‌ مشتمل‌ بر پایانه‌ هوائي ، هادیهاي پائین‌ برنده جریان صاعقه‌ و پایانه‌ زمین‌ می‌ باشد .

سیستم‌ حفاظت‌ بیرونی‌ جداسازي شده : ( External LPS Isolated from The Structure ) :

عبارتست‌ از سیستم‌ حفاظتی‌((LPS که‌ قسمتهائی‌ از آن (پایانه‌ هوائی‌ و هادیهاي پائین‌ برنده جریان صاعقه‌ ) برروي سازه مورد حفاظت‌ به‌ گونه‌ اي نصب‌ شده اند که‌ مسیر عبورجریان صاعقه‌ هیچگونه‌ تماسی‌ با اجزاي ساختمان نداشته‌ باشد .

سیستم‌ حفاظت‌ بیرونی‌ جداسازي نشده (External LPS not Isolated From the Structure) :

عبارتست‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) که‌ قسمتهاي مختلف‌ آن (پایانه‌ هوائی‌ و هادي پائین‌ برنده جریان صاعقه‌ ) برروي سازه مورد حفاظت‌ به‌ گونه‌ اي نصب‌ شده اند که‌ مسیر عبورجریان می‌ تواند در تماس با اجزاي ساختمان باشد .

سیستم‌ حفاظت‌ داخلی‌ (Internal LPS) :

بخشی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) است‌ که‌ شامل‌ هم‌ پتانسیل‌ سازي هادیهاي الکتریکی‌ و یا تأمین‌ فواصل‌ ایمنی‌ در سازه موردحفاظت‌ می‌ باشد .

سیستم‌ پایانه‌ هوائی‌ (Air Termination System) :

جزئی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ (LPS) بیرونی‌ شامل‌ میله‌ و هادیهاي فلزي است‌ که‌ وظیفه‌ آن دریافت‌ ضربه‌ صاعقه‌ میباشد . این‌ عناصر از برخورد صاعقه‌ بطور مستقیم‌ به‌ ساختمان جلوگیري می‌ کنند .

سیستم‌ هادي پائین‌ برنده ( (Down Conductor System :

جزئی‌ از سیستم‌ حفاظتی‌ LPS بیرونی‌ است‌ که‌ جریان صاعقه‌ دریافت‌ شده توسط‌ پایانه‌ هوائی‌ را به‌ طرف پایانه‌ زمین‌ هدایت‌ می‌ کند .

هادي حلقه‌ شده (Ring Conductor) :

عبارتست‌ از هادي که‌ به‌ صورت حلقه‌، پیرامون سازه مورد حفاظت‌ نصب‌ می‌ شود تا جریان را میان هادیهاي پائین‌ برنده تقسیم‌ کند.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات اخیر

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
سوالی دارید ؟ از ما بپرسید
×
آقای رضایی Whatsapp chat